Regulamin sprzedaży alkoholu

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW Z KATEGORII „ALKOHOLE” SKLEPU INTERNETOWEGO DELI2.pl

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów z kategorii „Alkohole” prowadzonej przez Deli2 S.A. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego DELI2.PL (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Deli2 S.A. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym DELI2.PL prowadzony jest przez spółkę Deli2 S.A. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-411 Warszawa, ul. Wioślarska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880415 NIP 7011000579 REGON 3872559436 (zwaną dalej również jako: „Spółka” lub „Sprzedawca”)

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Deli2 S.A., ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa,

Adres poczty elektronicznej: sklep@deli2.pl

Numer telefonu: +48 788 125 568, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego deli2.pl” https://deli2.pl/regulamin-zakupow.
 • Kupującym Towary może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (osoba, która ukończyła 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dodatkowo dopełniła czynności określonych w pkt 3.2. niniejszego regulaminu.
 • Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających:

a) do 4,5% alkoholu oraz piwa nr UD-XIII-WDG-7340/I/A-114/2021 z dnia 3 marca 2021 roku wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy

b) od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr UD-XIII-WDG-7340/I/B-140/2021 z dnia 3 marca 2021 roku wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy,

c) powyżej 18% alkoholu nr UD-XIII-WDG-7340/I/C-86/2021 z dnia 3 marca 2021 roku wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 1. DEFINICJE
  • Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z dużej litery, łącznie z ich odmianą oraz użyciem ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej, oznaczają:
  • Towar – dostępny w Sklepie Internetowym towar prezentowany w kategorii „Alkohole”.
 1. ZAWARCIE UMOWY I ODBIÓR TOWARÓW
  • Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Heliotropów 29 magazyn nr 14 (placówka handlowa).
  • Składając zamówienie, oprócz wymogów przewidzianych „Regulaminem sklepu internetowego deli2.pl” Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją pełnoletność poprzez:
 2. w przypadku użytkowników nieposiadających Konta – poprzez każdorazowe oświadczenie,
 3. w przypadku zalogowanych Klientów posiadających Konto – poprzez zapisaną zgodę.

Dodatkowe oświadczenie o pełnoletności składane jest w podsumowaniu zamówienia obejmującego Towar.

 • Po zawarciu umowy sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedającym, Klient zobowiązuje się do odebrania zakupionego Towaru we wskazanym w punkcie 3.1. punkcie sprzedaży, przy czym odbiór możliwy jest po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 18. Alternatywnie, składając Zamówienie Klient upoważnić może również Spółkę do wydania Towaru wybranemu przez Spółkę kurierowi, który odbierze Towar w imieniu i na rzecz Klienta.
 • Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi (w przypadku odbioru osobistego w punkcie sprzedaży) lub kurierowi.
 • Klient może odebrać Towar od kuriera osobiście lub za pośrednictwem innej, pełnoletniej, wyraźnie upoważnionej na piśmie przez Klienta osoby, do zrealizowania odbioru Towaru.
 • Sprzedawca i kurier uprawnieni są do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany ani przez Sprzedawcę, ani przez kuriera osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Kurier uprawniony jest do weryfikacji tożsamości, pełnoletniości oraz trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę.
 • Sprzedawca ani kurier nie wyda Towaru osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) ani osobom do lat 18. W przypadku zaistnienia takich zdarzeń Sprzedawca zatrzyma Towary (lub też kurier zwróci Towary Sprzedawcy) a Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.
  • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin alkoholu pod adresem https://deli2.pl/regulamin-sprzedazy-alkoholu oraz w siedzibie Spółki. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmian w systemach informatycznych.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium